• Xin truyện võ hiệp giang hồ, yêu cầu:
    1.Có hệ thống hay cái gì tương tự cũng được miễn là KHÔNG phải tổng võ.
    2. Cần tìm truyện không đặt nặng yếu tố tu luyện, mà cần truyện kiểu hành hiệp trượng nghĩa, ân oán giang hồ.![alt text](image url)
    3. Xin cảm tạ đã ghé qua.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors