• Tìm truyện giống như bộ Tu Chân Liêu Thiên Quần ( Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần)(Tu Chân Group Chat) của Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết.

    Là loại kia gà mờ tu chân không phế vật nghịch tập, không Tiên Đế trung sinh, không có sinh tử chi địch, không não tàn.

    Cảm ơn!!!

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors