• Chương truyện bị tách nhiều phần mà sangtacviet chỉ hiện thị part1 còn part 2 3 gì đó không hiển thị, nhấn qua chương thì truyện sang chương mới luôn. Có cách nào để đọc luôn part 2 3 còn thiếu đó không.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors