Tại sao một số truyện số chap lại ít hơn thực tế vậy ạ?

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors