• xin tên truyện với ae lâu không nhớ quên tên nhớ mang máng lưu lạc hay lang thàng gì ý. main xuyên qua long châu điều ước với long thần là có được ma nhân buu ngộ tính xong xuyên qua huyền huyền hay tiên hiệp tu tiên ý. Kiểu main kim thủ chỉ không cần nhiều ngộ tính với xuyên qua là đủ

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors