Tại phía trước mình đọc đến Highschool DXD nhưng nghe nói ngoài 4 phần anime ra thì còn phần EXE nữa EXE đọc ở đâu vậy.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors