• Các đại lão đi ngang tìm giúp tên truyện với nội dung như sau:
    Main xuyên vào naruto được nanh trắng tặng cho cây đao của đồng đội cũ do có thiên phú về kiếm thuật. Sau này thì main chuyên ám sát nhân vật quan trọng (Tình tiết truyện phát triển có chi tiết ám sát đệ tứ thổ ảnh).
    Truyện này đã từng đọc, nay muốn đọc lại mà quên mất tên. Cầu giúp!

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors