• Tags còn thiếu nhiều quá. Vd mình muốn đọc tiên hiệp nhưng chỉ có tag 'Huyền Huyễn'. K search được truyện riêng về tiên hiệp.

    Đề nghị thêm những tags cơ bản như: tiên hiệp, võ hiệp, lịch sử, tây huyễn, truyện nam...

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors