Người sáng lập thế lực không lên lại được cấp 10


  • @sir Sir ơi, ta lập thế lực không biết giáo phái mà bữa chán đời rời thế lực khi vào lại thì mới biết không tự lên lại cấp 10 được nữa, giờ làm sao mới lên lại được cấp 10 bang của ta lập được vậy sir giúp với id 41082.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors