• Trước kia tại hạ có gặp một công pháp mà nội dung chủ yếu nói về một thanh niên có khả năng sửa chữa xác xuất thành công. Công pháp gần như không thể học, chỉ có tỷ lệ 0,0001% thì thanh niên sửa lại thành 99,9999%, nhưng mấy cái đơn giản lại không học được.
    Xin kính mong các đồng hữu có thể chỉ đường cho tại hạ, xin cảm ơn!!!

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors