• Mình tháy khi mà vào bộ truyện, kéo xuống để xem bộ truyện cập nhật lần cuối khi nào đấy. Thì ở trên máy tính để 1 kiểu, còn trên điện thoại lại sẽ để 1 kiểu. Như trên máy tính thì sẽ để là cập nhật lần cuối: cách đây [thời gian] kiểu vậy đó. Còn trên điện thoại thì lại để thời gian được cập nhật, mà để ngày tháng năm cũng không như của Việt Nam nữa. Mình xem mà loạn hết cả lên. Mong ad sẽ xem xét lại và khắc phục điểm này, hãy đổi thời gian cập nhật của điện thoại như trên máy tính.


  • @koz do trình duyệt k hỗ trợ kiểu dữ liệu (safari)

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors