• Cầu các đạo hữu giúp bần đạo tìm được công pháp sinh lão bệnh tử, mệnh thọ cạn dẫn tới main và mọi người chia ly. Bần đạo thích cảm giác đọc và trải nghiệm cái cảm giác đó, buồn mà lại khiến nhân sinh thêm sâu lắng. Cảm ơn các đạo hữu nhiều.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors