• Tiểu thuyết trang web mình dịch không có trong khung nhúng của sangtacviet vì vậy mình phải chạy đi tìm text.
    Phần dịch giả, khi mình dùng dịch thì câu chữ ok, đồng thời cũng có thể sửa tên như phần thêm name bình thường đọc, thế nhưng làm sao để đăng truyện lên? Mình chuyển qua phần "Dịch truyện mới" tạo chương rồi coppy qua nhưng chữ và dòng khá nhiều sai sót nên phải sửa từ từ rất mất thời gian, Vậy còn cách nào khác nhanh hơn không mọi người?

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors