Cho tại hạ xin truyện đồng nhân về fgo,f/z,.... Nói chung là về type-moon hay với

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors