• Chào các đh. Xin nhờ các đh tìm hộ mình một bộ này với.

    Đại khái là main ở một vùng thôn nhà có một con gà mái cùng với một con chuột yêu( theo main về để học) còn main đang lên kinh thành dự thi. Bữa mình đọc rồi mà quên mất, ai từng đọc rồi cho mình xin tên với a. Nhân tiện có bộ nào tình cảm, nhẹ nhàng, làm ruộng, ẩn cư cho mình xin luôn ạ.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors