• Cầu các đạo hữu chỉ dùm tại hạ truyện One Piece nhân vật chính có các biến thân : bạch long, Madara. Vv
    Tại hạ nhớ main có đàn hải tặc tên Mộng Huyễn, thập đại chủ tể. Vv
    Mong đạo hữu nào biết truyện ở đâu, tên j cho tại hạ xin lại.
    Có hậu tạ người đầu tiên chỉ đúng( ghi stk ).
    Cảm ơn Mn.

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors