• Luật nhân chạy trên qtonline.js

  Tác dụng: chuyển đổi ngữ pháp linh hoạt trong câu, thích hợp cho dân editor, tương thích với luật nhân của phần mềm QuickTranslator

  nhận dạng:
  ~: bắt đầu bằng ký tự này thì là luật nhân trong bảng name.

  token:

  	> : Đầu câu
  	< : Cuối câu
  	{text} : cụm vp có sẵn trong hệ thống hoặc vp riêng, dùng để hệ thống xác định điểm khởi đầu, cần tối thiểu 1 cụm
  	{1..n},{1~n},{3} : giãn cách cụm, thấp nhất là 0, cao nhất là n phrases
  	{N} : Name
  	{P} : Đại từ
  	{PN} : Name hoặc đại từ
  	{S} : Số
  	{D} : Lượng từ: giá, giá cá, na, na cá, chích, số, bản, bả, đạo, bộ, cá, kiện....
  	{D-} : Lượng từ: giá, giá cá, na, na cá
  	{L} : Vị từ: hạ, thượng, biên, bàng, tả, hữu, lý, nội, ngoại, gian, trung
  	{L1} : Vị từ: thượng, hạ
  	{L2} : Vị từ: lý, nội, ngoại, gian, trung
  	{T} : Trợ từ: đáo, tại, tòng, tự, vu
  	{R} : Liên từ: đích, đắc, liễu
  	{SW} : Từ ngắt(stopword)
  	{R1} : đích
  	{R2} : đắc
  	{R3} : liễu
  	{~abcd} : Phrase có chứa cụm chữ "abcd";
  	{*abcd} : Phrase có chứa chữ a hoặc b hoặc c hoặc d
  	[...]: modifier, dùng để mô tả một số đặc trưng của cụm từ, như từ tính (danh từ, động từ, tính từ,..), độ dài cụm từ, nghĩa cụm từ
  

  Bản rút gọn

  	> : Đầu câu
  	< : Cuối câu
  	text : cụm vp có sẵn trong hệ thống hoặc vp riêng, dùng để hệ thống xác định điểm khởi đầu, cần tối thiểu 1 cụm
      :text :cụm vp kết thúc = chữ text
      text:  :cụm vp bắt đầu = chữ text
  	1..n,1~n,3,~,*: giãn cách cụm, thấp nhất là 0, cao nhất là n phrases
  	N : Name 
  	P : Đại từ
  	PN : Name hoặc đại từ
  	S : Số
  	D: Lượng từ: giá, giá cá, na, na cá, chích, số, bản, bả, đạo, bộ, cá, kiện....
      SD: Định từ
      t:F : Cụm từ vị trí, địa danh
  	~abcd : Phrase có chứa cụm chữ "abcd";
  	*abcd : Phrase có chứa chữ a hoặc b hoặc c hoặc d
  

  Chuyển ngữ:

  ->,= : dấu kết thúc đoạn luật nhân
  {1}: Sử dụng đoạn thứ "1" đã ghi nhớ, sau khi sử dụng, đoạn "1" cũ sẽ biến mất
  {1->abc} : đổi nghĩa đoạn thứ "1"
  {1->@} : sử dụng nghĩa rút gọn, áp dụng cho {D-},{L},{L1},{L2} //chưa thêm
  {1X} : loại bỏ cụm 1, hoặc cụm không được đề cập sẽ tự bỏ
  {1+chữ}: chèn chữ sau cụm 1
  {chữ+1}: chèn chữ trước cụm 1
  {chữ+1+chữ}: chèn chữ trước và sau cụm 1
  {1-abcxyz/asd}: thay abcxyz = asd, lưu abcxyz vào biến &1, công cụ dc dùng đễ xóa là regex
  {2+&1}: chèn từ &1 vào sau cụm từ thứ 2
  

  Cách sử dụng:
  thêm ~ + đoạn luật nhân vào khung name, sau đó nhấn chạy

  ví dụ

  {:着}[2,] {一个} {1}[:n]<={có+2}{3}{đang+1}
  ??: khi gặp cụm từ kết thúc với từ 着 thì sẽ tìm định từ nằm kế, sau đó tìm danh từ (n) và kết thúc câu, nếu đúng trường hợp này thì sẽ chuyển đổi thành có xxx cái "danh từ" đang "làm gì đó". Đơn cử như: tại sau lưng Lâm Phong đi theo bốn vị Thiên cảnh cường giả -> tại sau lưng Lâm Phong có bốn vị Thiên cảnh cường giả đang đi theo.

  P/s: khi sử dụng luật nhân của qt, cần chú ý các cụm từ có tồn tại hay không.


 • Ôk 😄 éo hiểu cm gì hết 😄 nhường các đạo hữu khác xài


 • @tinluka01 đã nói trong Chuyển ngữ pháp tự động:

  Ôk éo hiểu cm gì hết nhường các đạo hữu khác xài

  hiểu đc thì mi đi lập web là vừa

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors