• Luật nhân chạy trên qtonline.js

  Tác dụng: chuyển đổi ngữ pháp linh hoạt trong câu, thích hợp cho dân editor, tương thích với luật nhân của phần mềm QuickTranslator

  nhận dạng:
  ~: bắt đầu bằng ký tự này thì là luật nhân trong bảng name.

  token:

  	> : Đầu câu
  	< : Cuối câu
  	{text} : cụm vp có sẵn trong hệ thống hoặc vp riêng, dùng để hệ thống xác định điểm khởi đầu, cần tối thiểu 1 cụm
  	{1..n},{1~n},{3} : giãn cách cụm, thấp nhất là 0, cao nhất là n phrases
  	{N} : Name //chưa hoạt động
  	{P} : Đại từ
  	{PN} : Name hoặc đại từ
  	{S} : Số
  	{D} : Lượng từ: giá, giá cá, na, na cá, chích, số, bản, bả, đạo, bộ, cá, kiện....
  	{D-} : Lượng từ: giá, giá cá, na, na cá
  	{L} : Vị từ: hạ, thượng, biên, bàng, tả, hữu, lý, nội, ngoại, gian, trung
  	{L1} : Vị từ: thượng, hạ
  	{L2} : Vị từ: lý, nội, ngoại, gian, trung
  	{T} : Trợ từ: đáo, tại, tòng, tự, vu
  	{R} : Liên từ: đích, đắc, liễu
  	{R1} : đích
  	{R2} : đắc
  	{R3} : liễu
  	{~abcd} : Phrase có chứa cụm chữ "abcd";
  	{*abcd} : Phrase có chứa chữ a hoặc b hoặc c hoặc d
  

  Chuyển ngữ:

  ->,= : dấu kết thúc đoạn luật nhân
  {1}: Sử dụng đoạn thứ "1" đã ghi nhớ, sau khi sử dụng, đoạn "1" cũ sẽ biến mất
  {1->abc} : đổi nghĩa đoạn thứ "1"
  {1->@} : sử dụng nghĩa rút gọn, áp dụng cho {D-},{L},{L1},{L2} //chưa thêm
  {1X} : loại bỏ cụm 1, hoặc cụm không được đề cập sẽ tự bỏ
  {1+chữ}: chèn chữ sau cụm 1
  {chữ+1}: chèn chữ trước cụm 1
  {chữ+1+chữ}: chèn chữ trước và sau cụm 1
  

  Cách sử dụng:
  thêm ~ + đoạn luật nhân vào khung name, sau đó nhấn chạy

  P/s: khi sử dụng luật nhân của qt, cần chú ý các cụm từ có tồn tại hay không.


 • Ôk 😄 éo hiểu cm gì hết 😄 nhường các đạo hữu khác xài

 • Bị cấm

  @tinluka01 đã nói trong Chuyển ngữ pháp tự động:

  Ôk éo hiểu cm gì hết nhường các đạo hữu khác xài

  hiểu đc thì mi đi lập web là vừa

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors