Xin các đạo hữu dành thời gian giải thích cho tại hạ về khái niệm của Thế Giới và Vị Diện.


  • Xin các đạo hữu dành thời gian giải thích cho tại hạ về khái niệm của Thế Giới và Vị Diện.


  • @pham-kien-trung thế giới thì ai chả nhưng vi diện thì khác, ở các truyện ở đa thứ nguyên thì mỗi vi diện có thể là 1 hoạc nhiều thế giới gộp lại, vi diện có nhiều lắm. Ví dụ ở toàn cầu cao võ thì là cao võ vi diện vì nó võ lực đánh tầm thế giới, còn ở toàn chức pháp sư là cao ma vi diện vì ở tầng đế vương đánh nhau xuyên thế giới, các dị năng đô thị thì là đê võ, đê mê, trung võ trung ma đủ loại


  • @pham-kien-trung Thế giới phân chia làm tiểu thiên và đại thiên. Đại Thiên thế giới cao đẳng sức mạnh như Hồng Hoang chẳng hạn. Trong đại thiên TG chứa tiểu thiên. Vị diện thường đc hiểu là một phương thế giới độc lập, trong vị diện là các thế giới, có tàn khuyết có đại thiên thế giới. Đa nguyên vũ trụ Marvel dc coi là cao đẳng vị diện. Vị diện hỗn tạp, có tàn khuyết, có cao đẳng thế giới. 2 cách gọi, 2 cách hiểu theo hướng bao trùm khác biệt.


  • @pham-kien-trung vi diện được hiểu như 1 cái ngân hà ( thiên hà) còn thế giới giống như trái đất vậy đó, và trong dãy ngân hà có vô số hành tinh trong đó, cũng như trong 1 vi diện thì có rất nhiều thế giới có to có nhỏ thì được phân chia khác nhau theo tên thôi vd như tiểu thế giới , rồi có rất nhiều vi diện nằm sát nhau như những vì sao vậy lớn hơn 1 chút là tập hợp các vi diện này lại được gọi là gì mình quên tên rồi

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors