• Các đạo hữu có ai biết bộ truyện hàn ngu nào mà nữ9 là son ye jin không? Cho t xin tên truyện với. À trừ truyện "hàn ngu tiểu trợ lý" nhé, truyện đấy có con Krystal chen chân vào làm tiểu tam rồi. T drop bộ đấy rồi không đọc nữa, mong các đạo hữu rep

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors