Sử dụng vận khí đan bị lổi mất vận khí ,mất cả trăm điểm vận khí rồi nản v

Diễn dàn Sáng Tác Việt | Powered by NodeBB | Contributors