nuốt đan sau 1 thời gian để hệ thống cập nhật dữ liệu, dùng tiếp thì sẽ chỉ tính viên cuối cùng